KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)


W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, ELEWATOR S.A,  (dalej również jako „Spółka”) przekazuje w dalszej części informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W niniejszej klauzuli informacyjnej, Spółka  informuje o formach wykorzystywania danych osobowych ( „przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) dostawcami lub kontrahentami,
b) innymi osobami, których dane Spółka przetwarza w celu realizacji łączącej strony umowy (w tym zlecenia i o dzieło)      

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Spółką, przetwarza  ona informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi), w szczególności takie jak:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania
b) firma, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
c) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
d) numer PESEL,
e) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
f) stanowisko zajmowane  w ramach  organizacji,
g) specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej),
h) numer rachunku bankowego.      

Wobec powyższego, informujemy, że:
 
1. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) jest ELEWATOR S.A  z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Bukowa 11 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000052777
We wszystkich sprawach przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres Administratora  podany wyżej.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy  lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b) ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
c) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, dokumentów księgowych itp. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

3. Przekazane nam dane osobowe  mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na nasze polecenie, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy jako  Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie  przez nich usług. Państwa dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrażą zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych. Dane osobowe będą też przekazywane właściwym organom w związku  z obowiązkami nałożonymi przepisami prawa.

4. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane dla odbiorców znajdujących się w państwach poza europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Tam gdzie dane przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane  dla określonego celu jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie  uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Państwa interesów (np. dochodzenie roszczeń).

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (w przypadkach określonych przepisami RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych przepisami RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

7. O ile  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres Administratora Danych osobowych podany w pkt 1.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędnych w celu zawarcia, wykonania umowy, obsług współpracy pomiędzy Kontrahentami a Spółką.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Informujemy, że możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych nam  informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Informujemy że nasz firma prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ